رد کردن لینک ها

اسکوتر سواری کن

دانلود اپلیکیشن آموزش استفاده

دانلود اپلیکیشن

وینگ را دانلود کنید

پیدا کن و روشن کن

دستگاه نزدیک به خودتو رو نقشه پیدا کن و با اسکن کردن کد دستگاهو روشن کن

حرکت کن

روی دستگاه بایست و چند گام به جلو حرکت کن، بعدش دکمه گاز رو فشار بده.

قرارگیری پاها

هر دو پای خود را به طور مناسبی روی اسکوتر قرار دهید.

کجاها برم؟

تا حد امکان در مسیرهای مخصوص حرکت کن

ترمز و توقف

با استفاده از اهرم روی دسته چپ ترمز بگیرید.

پارک کنید

دستگاه را در محلی مناسب که مانع عبور و مرور عادی نشود پارک نمایید.

پایان سفر

با لمس کردن دکمه پایان سفر، دستگاه خاموش می شود و سفر به پایان می رسد.

To write my papers| do tm, have your students sit up with their backs straight in the lotus position and close their eyes.